Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Sneženie, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá -1 až 1 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Oznam NSK - očkovanie občanov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 26 November 2021 10:15

Oznamujeme občanom,

že Nitriansky samosprávny kraj ponúka možnosť na očkovanie proti COVID 19

výjazdovou očkovacou službou, vakcínou Pfizer v druhej polovici decembra 2021.

Po pridelení termínu Vás budeme včas informovať.

Očkovať sa budú môcť občania prvou, druhou aj treťou dávkou vakcíny.

Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť telefonicky

na číslo 037 / 6346216 alebo mobil 0918 / 969 517,

alebo osobne na Obecný úrad Skýcov

do stredy dňa 1. decembra 2021 za účelom registrácie.

 

Posledná úprava Piatok, 26 November 2021 10:17
 
Západoslovenská distribučná a.s. - výzva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 25 November 2021 11:04

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstpúpi na dotknuté pozemky.

 
Návrh dodatku č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 25 November 2021 10:41

N Á V R H dodatku č. 5 k VZN 1/2014

Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na prijatí tohto

dodatku č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu

Obce Skýcov č. 1/2014 zo dňa 15.12.2014

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

na území obce Skýcov

Článok VII

 

POPLATOK

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Posledná úprava Štvrtok, 25 November 2021 11:30
Čítať celý článok...
 
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ zo dňa 11.11.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 15 November 2021 15:12

 

Zápisnica

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. novembra 2021.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ospravedlnená : Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Ďalší prítomní: Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce


PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia časti ulice Družstevná“

4. Dodatok č. 1 k zákazke „Miestna komunikácia v Skýcove“

5. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“

6. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

7. Starosta informuje

8. Záver

 

Posledná úprava Pondelok, 15 November 2021 15:17
Čítať celý článok...
 
Oznam - zberné miesto PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 22 November 2021 11:10

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že zberné miesto za novým cintorínom na konáre a lístie bude otvorené posledný krát v tomto roku v sobotu dňa 27. novembra 2021, v čase od 09.00 - do 13.00 hod.

Zberné miesto na hradskej na veľkoobjemový odpad, je už zatvorené až do jarných mesiacov budúceho roku.

 

Posledná úprava Pondelok, 22 November 2021 13:40
 
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 10 November 2021 08:48

Dátum: 10.11.2021

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Skýcov ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 5.11.2021 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona – kus orech vlašský, rastúceho na súkromnom pozemku parc. č. 1596/34, druh pozemku záhrada v k. ú. Skýcov.

Lehota na doručenie písomného potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Skýcove, Školská 294/2 počas úradných hodín.

Posledná úprava Streda, 10 November 2021 08:48
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 157
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Ziaci_2009_...
Image Detail