Úvod Starosta informuje Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 18 až 20 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 12 až 10 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 19 Január 2022 10:51

OBEC SKÝCOV


zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Školská 299/11, Skýcov

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa par. 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie MŠ
Požadované doklady potrebné predložiť do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy na funkčné obdobie
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ - neotvárať“, najneskôr do 04. 02. 2022  do 12.00 hod. na adresu:

 

Obecný úrad Skýcov

Školská 294/2

951 85 Skýcov


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Obálku je potrebné označiť "Výberové konanie MŠ - neotvárať."Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Skýcove dňa 20.01.2022

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Posledná úprava Streda, 19 Január 2022 10:54
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Rozlúčková_...
Image Detail