Úvod Projekty EÚ
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -4 až -6 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -2 až -4 °C a denné maximá 0 až 2 °C.

Projekty EÚ
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 10 Júl 2018 14:21

Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

Obec Skýcov podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „SKÝCOV – rekonštrukcia miestnej komunikácie“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Základné informácie o projekte:

Fond

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Program

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Opatrenie

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Názov projektu

SKÝCOV – rekonštrukcia miestnej komunikácie

Kód projektu

072NR130056

Hlavný cieľ projektu

Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa prispeje k zlepšeniu prepojenia dotknutej vidieckej oblasti na širšiu dopravnú sieť.

Stručný opis projektu

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci, ktorej technický stav je v súčasnosti nevyhovujúci a zároveň z hľadiska obslužnosti dotknutého územia nedostatočný. Rekonštrukciu miestnej komunikácie bude realizovať dodávateľ vybraný v procese verejného obstarávania. Projekt okrem rekonštrukcie komunikácie zahŕňa i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry a prvkov drobnej architektúry.

Zazmluvnená výška NFP

83 012,94 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa

www.apa.sk

Posledná úprava Streda, 11 Júl 2018 08:57
 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 21 Február 2013 14:17

Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 08/2014 – 02/2015

Miesto realizácie: Skýcov

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

Cieľom projektu bolo zníženie energetických nákladov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Skýcov a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov – zabezpečenie dobrej viditeľnosti a zrakovej pohody všetkých užívateľov a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnej cestnej i pešej premávky. V obci bolo vymenených 90 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bola doplnená o 87 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy dosiahneme úspory energie vo výške 82,13 GJ/rok (t.j. 410,64 GJ/5 rokov), čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, použitú na osvetlenie obce cca o 49,73%. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie CO2.

Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Skýcov boli vo výške 198 000,00 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 188 100,00 EUR, náklady obce sú vo výške 9 900,00 EUR.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 


http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s


www.economy.gov.sk

 

www.siea.gov.sk


Stav osvetlenia pred a po realizácií projektu nájdete tu.

opka
opka opka
siea
siea siea
vlajka
vlajka vlajka

Posledná úprava Streda, 12 August 2015 08:36
 
Regenerácia centrálnej zóny - Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 02 August 2011 17:18

Projekt "Regenerácia centrálnej zóny - Skýcov" pozostáva zo 4 stavebných objektov:

- SO 01 - úprava verejných priestranstiev a prvkov verejenej zelene - foto

- SO 02 - výstavby chodníka - foto

- SO 03 - rekonštrukcia miestnych komunikácií - foto

- SO 04 - rekonštrukcia verejného osvetlenia - foto

Uskutočnila sa úprava kruhovej časi námestia obce a k nemu naväzujúcich plôch. Námestie je riešené formou oddychového parčíka s fontánou a pamätnou mramorovou platňou uprostred. Zároveň bol vystavený nový chodník v celkovej dĺžke 80 m, aby sa zabezpečila bezpečnosť pre chodcov vedľa štátnej cesty s napojením na už existujúce chodníky v obci. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia 3. miestnych komunikácií, ktoré ústia na rekonštruované námestie. Po celej ploche námestia sa nachádza nové energeticky efektívne verejné osvetlenie.

Realizáciou projektu došlo k zlepšeniu významu dotknutých priestrov pre život a identitu obce, zachovali sa doterajšie funkcie priestorov centrálnej zóny a zlepšili sa ich prevádzkové podmienky. Prispelo sa k zlepšeniu životného prostredia v obci, nakoľko sa rozšírila verejná zeleň.

Posledná úprava Štvrtok, 18 August 2011 14:11
 


Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Zápis 2012_...
Image Detail