Oznam pre voličov - voľby do EP dňa 25. mája 2019 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 23 Máj 2019 08:18

 

Oznamujeme Vám že,

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.


 

Volebná miestnosť pre voličov obce Skýcov - okrsok č. 1 je veľká zasadačka v budove OcÚ na prízemí.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom;

Volič vloží jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky, alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, do 13.00 hodiny.

Využite svoje volebné právo a zúčastnite sa volieb.

 

Posledná úprava Štvrtok, 23 Máj 2019 08:19