Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výbor ZU PS Obce Skýcov dňa 24.3.2022

Výbor Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo

Obce Skýcov oznamuje, že dňa 24. marca 2022 sa uskutočnilo

zasadnutie výboru ZU PS Skýcov a revízna komisia.

 

 

Program schôdze bol nasledovný :

1) Otvorenie

2) Správa o hospodárení za rok 2021

3) Správa o činnosti ZU PS Skýcov za rok 2021

4) Diskusia

5) Uznesenie

6) Záver

 

 

 

K bodu 1. Schôdzu výboru otvoril predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov, privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

 

K bodu 2. Ekonómka združenia p. Ľudmila Rajnohová predložila prítomným účtovné doklady a správu o hospodárení ZU PS obce Skýcov za rok 2021. Dokumenty skontrolovala revízna komisia – predsedkyňa Mgr. Helena Juríková a jej členovia p. Alžbeta Pavková a p. Dušan Lukáč,  dozorná rada a výbor ju schválil.

 

K bodu 3. Správu o činnosti ZU PS obce Skýcov za rok 2021 podal p. Viliam Matejov, oboznámil prítomných o činnosti združenia, konštatoval, že úlohy vzhľadom na pandémiu boli podľa pokynov Okresného úradu v Nitra splnené iba čiastočne, výbor ju schválil.

 

K bodu 4. V diskusii hovorili prítomní členovia o práci združenia urbárnikov v roku 2021:

 

- Na žiadosť Obce Skýcov, zastúpenú starostom obce Mgr. Tomášom Kolembusom, sa prítomní po dohode rozhodli, že srdce „Puto lásky“ bude umiestnené na Vápennom vrchu pri rozhľadni a výbor ju schválil.

 

- Informácii o majetkovom vysporiadaní pozemku p. Mariána Pavkovho na Hlavnej ulici č. 198, ktorý o rozlohe 120 m2 je majetkom urbárskeho spoločenstva. Členovia výboru sa rozhodli riešiť ho nájmom na 10 rokov s ročným poplatkom 36,- Eur a výbor to schválil.

 

- Prítomní sa dohodli na písomnej výzve p. Jozefovi Gahérovi o odstránenie skládky odpadu na urbárskom pozemku za jeho domom do 30.6.2022 a výbor to schválil.

 

Bola zriadená elektronická schránka, ktorú spravuje ekonómka p. Ľudmila Rajnohová.

 

Výbor sa dohodol na vyplácaní podielov do konca roka 2022.

 

Výbor sa dohodol, že po uvoľnení opatrení z dôvodu pandémie COVID 19 sa pripraví aj Valné zhromaždenie Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo obce Skýcov, v mesiacoch október - november 2022, o presnom termíne bude svojich členov včas informovať.

 

K bodu 5. Bolo prijaté uznesenie k prejednaným bodom programu schôdze výboru ZU PS obce Skýcov.

 

K bodu 6. Na záver predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov poďakoval prítomným členom výboru ZU, ako aj revíznej komisii za ich účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil.

 

Viliam Matejov

predseda ZU PS Skýcov