Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výborová schôdza ZU PS Obce Skýcov - 14.5.2021

Výbor Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo

Obce Skýcov oznamuje, že dňa 14. mája 2021 sa uskutočnila

výborová schôdza ZU a dozorná rada ZU.

 

 

Program schôdze bol nasledovný :

1) Otvorenie

2) Správa o činnosti ZU za rok 2020

3) Správa dozornej rady o hospodárení ZU za rok 2020

4) Diskusia

5) Návrh na uznesenie

6) Záver

 

 

 

 

K bodu 1. Schôdzu výboru otvoril predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov.

 

K bodu 2. Správu o činnosti ZU PS obce Skýcov za rok 2020 podal p. Viliam Matejov, a výbor ju zobral na vedomie.

 

K bodu 3. Správu dozornej rady ZU PS obce Skýcov podala predsedkyňa DR ZU - p. Mgr. Helena Juríková a výbor ju schválil.

 

K bodu 4. V diskusii bola prejednaná žiadosť Obce Skýcov o kúpu pozemku časti parcely registra „E“ – parcelné číslo 2451, trvalý trávny porast – LV č. 1286. Jedná sa o pozemok, ktorý sa v súčasnosti využíva ako parkovisko pri cintoríne. Žiadosť výbor ZU PS obci Skýcov schválil.

 

Ďalej bola prejednaná sťažnosť občanov o zaberanie priestoru na pozemku združenia urbáru pri areáli v Brezinách, občanom Jánom Jenisom – ktorý tam skladuje drevo bez akéhokoľvek súhlasu majiteľa nehnuteľnosti. Výbor rozhodol zaslať mu výzvu a stanovil vypratať drevo a dať pozemok do pôvodného stavu v termíne do 31.05.2021.

 

Výbor sa dohodol, že po uvoľnení opatrení z dôvodu pandémie COVID 19 sa pripraví aj Valné zhromaždenie Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo obce Skýcov, o čom bude svojich členov včas informovať.

 

K bodu 5. Bolo prijaté uznesenie k prejednaným bodom programu schôdze výboru ZU PS obce Skýcov.

 

K bodu 6. Na záver predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov poďakoval prítomným členom výboru ZU, ako aj dozornej rady za ich účasť na schôdzi a rokovanie ukončil.

 

 

Viliam Matejov

predseda ZU PS Skýcov