Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním

Dátum: 06.06.2022
Autor: EWORKS.sk
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním

Verejná vyhláška 

Obec Skýcov

Školská č. 294/2, 951 85 Skýcov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo: 6-12/2022-002-IP

Skýcov dňa 6.6.2022

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA


Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, Skýcov, PSČ 951 85, SR, IČO: 36536601, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing.Alenou Kunskou, Záhradnícka 6, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej tiež „stavebník“), podala dňa 30.5.2022 na Obec Skýcov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

 

Budova pre obchod a služby

(ďalej len „stavba“)

 

 

v rozsahu stavebných objektov:

· SO 01 Budova pre obchod a služby

zmena stavby súp.č.500, na pozemkoch KNE parc. č. 1309/1, 1304/3, 1304/2, 1304/1, 1299/1, 1294/1, 1291/1, 1286/1, 1285/1 a 1282/1, katastrálne územie Skýcov,

 

na uskutočnenie:

· SO 01 Budova pre obchod a služby

 

Charakter stavby: nebytová budova podľa §43c ods.1 písm.c) stavebného zákona

- zmena stavby podľa §139b ods.5 písm.c) stavebného zákona – dispozičné zmeny

- zmena účelu užívania podľa §85 stavebného zákona

 

Umiestnenie stavby:

-súpisné číslo: 500

-pozemky KNC parcelné číslo: 1214/21;

-katastrálne územie: Skýcov; -obec: Skýcov; -okres: Zlaté Moravce;

 

Vlastnícke vzťahy: k stavbe súpisné číslo 500, Druh: 2-poľnohospodárska budova, odchovňa, ml.dobytka, umiestnená v zastavanom území obce, stavebník v zmysle §58 ods.2 stavebného zákona preukazuje vlastnícke právo v spoluvlastníckom podiele 1/1, na základe LV číslo 737.

Nakoľko pozemky KNE pod stavbou parc. č.1309/1, 1304/3, 1304/2, 1304/1, 1299/1, 1294/1, 1291/1, 1286/1, 1285/1 a 1282/1, katastrálne územie Skýcov sú vo vlastníctve s veľkým počtom účastníkov konania v zmysle §36 ods.4 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou. Pozemok KNE p.č.1414/1 vo vlastníctve obce Skýcov podľa LVč.1164.

 

Základné údaje o stavbe:

-rozsah: Samostatne umiestnený, jednopodlažný pozemný objekt bez suterénu a bez obytného podkrovia, zastrešný sedlovou strechou, obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmerov 48,100x6,600m.

-zastavaná plocha 317,46m2

-búracie práce a stavebné práce: výmena strešnej krytiny a latovania, vyčistenie objektu a príprava na nové dispozičné riešenie; odstránenie a výmena výplní otvorov a vytvorenie nových otvorov a vstupov; nová elektroinštalácia a rozvody zdravotechniky

-stavebné riešenie: nové priečky z presných tvárnic Ytong

-pripojenie na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrina, zásobník LPG

-technické vybavenie stavby: elektroinštalácie, zdravotechnika, vykurovanie plynový radiátor – na LPG

-zodpovedný projektant:

Ing.Dušan Ondrejka, ev.č.5374*A1 (architektúra, energetické hodnotenie)

Ing.Jozef Zemanovič aut.ing., ev.č.0076*SP*13(statika)

Katarína Mošková, č.j.T2-157/2002(kanalizácia - žumpa,)

Miroslav Gerši, T1-050/2022(plynofikácia)

Ing.Dušan Ondrejka st., ev.č.2519*SP*I4(elektroinštalácia)

Darina Pániková, reg.č.47/2017(požiarna ochrana)

 

-stavebný dozor: Ing.Jozef Zemanovič, ev.č.08832*10*


Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad v súlade s ust. § 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle ust. §61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania.

Nakoľko stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania, na možnosť uplatnenia námietok účastníkov konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V určenej lehote môžu účastníci konania svoje námietky uplatniť na Obci Skýcov, ako stavebnom úrade so sídlom ul. Školská č. 294, 951 85 Skýcov (Tel. 037/6346216, 217; Fax. 037/6346215; Email obecskycov@gmail.com:).


Zároveň stavebný úrad podľa ust. §39a ods.4 stavebného zákona spája územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, pričom pre jej umiestnenie vyplývajú tieto požiadavky:

Urbanistické riešenie a architektonické riešenie stavby: Vstup do objektu z južnej strany od obecnej komunikácie

 

Dispozícia I.NP: vonkajší gril, chodba, zázemie kuchyne, skladové priestory, kuchyňa, šatne, hygienické zázemie pre zamestnancov, bar, spoločenská miestnosť, hygienické zázemie


Polohové umiestnenie stavby: Stavba sa umiestňuje na svahovitom pozemku, nachádzajúceho sa v južnej zastavanej časti obce Skýcov, prístupná od Hlavnej cesty z regionálnej cesty II/511 do Veľkých Uheriec jestvujúcou spevnenou komunikáciou


Výška stavby: sa prestavbou nemení.


Spôsob pripojenia stavby na technické vybavenie územia: K objektu sú už privedené inžinierske siete voda a elektrina, kanalizácia ústi do existujúcej žumpy s vybudovaním lapača tukov podľa projektu. Prístup k stavbe tiež existujúci.


Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov k začatiu stavebného konania:

· Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2022/000771-002 KJ zo dňa 30.5.2022(ochr. prírody)

· Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2022/000771-002 KJ zo dňa 30.5.2022(ochr. ovzdušia)

· Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2022/000766-002 KJ zo dňa 25.5.2022(ochr. vôd)

· Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2022/000770-002 KJ zo dňa 23.5.2022(nakladanie s odpadmi)

· Slovanet, a.s., č.8867 zo dňa 26.4.2022, stanovisko k existencii sietí –nedochádza do styku

· Západoslovenskej distribučnej a.s., zo dňa 3.5.2022 (stanovisko k existencii sietí)

· Ministerstvo obrany SR, č.SEMal-EL-13/2-1 696/2022 zo dňa 29.4.2022 – súhlasné stanovisko

· Orange SLOVENSKO a.s., č.BA-1757 2022 – nedôjde do styku

· Krajský pamiatkový úrad č. KPUNR-2022/11331-2/41450/GRO zo dňa 17.5.2022

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č.RÚVZNR/HV/1273/2022 zo dňa 9.5.2022 – stanovisko a podmienky pre realizáciu stavby

· SPP Distribúcie a.s., č.TD/NS/04182/2022/Be zo dňa 18.5.2022(stanovisko k plynofikácii)

· Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra, č. 36436/2022 zo dňa 17.5.2022 (vyjadrenie k PD zdravotechniky)


Podľa §42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.


Podľa §61 ods. 6 stavebného zákona, stavebný úrad o začatí stavebného konania upovedomuje dotknuté orgány jednotlivo. Dotknuté orgány sú v zmysle cit. ust. stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Žitavanoch, so sídlom ul. Športová č. 5, 951 97 Žitavany, v úradných hodinách. O možnosti nahliadnutia do spisu je potrebné sa vopred dohodnúť s vybavujúcim referentom (vybavuje: Ing. Irena Paukejeová, úradné hodiny: streda od 800 do 1600 hod; kontakt: 037 63 21 612; e-mail: irena.paukejeova@zitavany.sk

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 


Doručí sa účastníkom: Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, podľa § 36 ods.4 stavebného zákona sa začatie územného konania účastníkom územného konania, právnickým osobám a fyzickým osobám ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, oznamuje verejnou vyhláškou tak, že sa toto oznámenie zverejnení na internetovej stránke Obce Skýcov http://www.skycov.sk/.

 

Začiatok zverejnenia dňa: 6.6.2022

 

Koniec zverejnenia dňa: ............................................

 

 

…..................................................

pečiatka, podpis

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.