Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápisnica z 28. zasadnutia OZ zo dňa 11.03.2022

Dátum: 15.03.2022
Autor: EWORKS.sk
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ zo dňa 11.03.2022

Zápisnica 

Zápisnica

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. marca 2022.

__________________________________________________________________________


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková


Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce Mária Danišová, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021
 5. Zrušenie vecného bremena v prospech Zs. distribučnej a.s.
 6. Návrh na schválenie vecných bremien v prospech Zs. distribučnej a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce Skýcov
 7. Žiadosť o zníženie, úľavu na dani za odvoz odpadu (Dušan Lukáč a Milan Bernát)
 8. Ďalšia prevádzka zberného miesta
 9. Kultúrno-spoločenský program na leto
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver


K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák, Pavol Drienovský

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková


proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 


Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 


SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021
 5. Zrušenie vecného bremena v prospech Zs. distribučnej a.s.
 6. Návrh na schválenie vecných bremien v prospech Zs. distribučnej a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce Skýcov
 7. Žiadosť o zníženie, úľavu na dani za odvoz odpadu (Dušan Lukáč a Milan Bernát)
 8. Ďalšia prevádzka zberného miesta
 9. Kultúrno-spoločenský program na leto
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3/ Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 257/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) b e r i e n a v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva a záver z obhliadky stromov, ktoré občania žiadajú vyrúbať

 

b) n e s c h v a ľ u j e

- výrub stromov pri bytovke na ul. Družstevná, nakoľko neohrozujú ani zdravie ani majetok

občanov. V budúcnosti pri prípadnej rekonštrukcii fasády bytovky sa prehodnotí žiadosť

o výrub.


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

K bodu 4/ Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021

Uznesenie č. 258/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021

 

b) konštatuje, že

- obec eviduje k 31.12.2021 aktíva v hodnote 4 855 974,79 € (brutto), odpisy a opravné položky v hodnote 2 276 423,10 € a zostatkovú hodnotu 2 579 551,69 € (netto); z toho neobežný majetok v hodnote 4 687 167,70 € (odpisy tohto majetku sú vo výške

2 276 017,99 € a zostatková účtovná hodnota tohto majetku je vo výške 2 411 149,71 €); obežný majetok je v hodnote 166 355,64 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota tohto majetku je 165 950,53 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 2 451,45 €

- obec eviduje k 31.12.2021 pasíva v hodnote 2 579 551,69 €; z toho vlastné imanie je v hodnote 1 091 961,42 €; záväzky v hodnote 386 925,42 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v hodnote 1 100 664,85 €. Výsledky sú prílohou č.1 k zápisnici.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 5/ Schválenie zrušenia vecného bremena v prospech Zs. distribučnej a.s.

Uznesenie č. 259 /2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) s c h v a ľ u j e

1) Zrušenie vecného bremena zriadeného v zmysle uznesenia č. 184/2020 z 13.11.2020 a jeho výmaz z katastra nehnuteľností podľa GP č. 160/2020 zo dňa 4.11. 2020 v časti:

Parcelné číslo

Register KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

212

C

674

533

Zastavaná plocha a nádvorie

Skýcov

Skýcov

Zlaté Moravce

232

C

674

1298

Zastavaná plocha a nádvorie

Skýcov

Skýcov

Zlaté Moravce

305/5

C

674

990

Zastavaná plocha a nádvorie

Skýcov

Skýcov

Zlaté Moravce

 

2) Zmluvu na zrušenie vecného bremena podľa priloženého vzoru


b) o d p o r ú č a

starostovi obce vykonať potrebné právne úkony.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 


K bodu 6/ Návrh na schválenie vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce Skýcov

Starosta obce predkladá na schválenie zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. na základe dodatočných úprav a zmien trasovania, zria- denia a uloženia elektroenergetických zariadení v rámci investičnej akcie „NA-NNK 7bj ul. Školská Skýcov“. Skutočné trasovanie je geodeticky spracované v GP č. 8/2021. Uvedeným GP sa nanovo vytyčuje nové vecné bremeno navrhnuté na schválenie OZ.

 

Uznesenie č. 260 /2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- zriadenie vecných bremien bezodplatne na dobu neurčitú v prospech Západoslovenská

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 na pozemkoch v k.ú Skýcov

Parcelné číslo

Register KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

212

C

674

533

Zastavaná plocha a nádvorie

Skýcov

Skýcov

Zlaté Moravce

232

C

674

1298

Zastavaná plocha a nádvorie

Skýcov

Skýcov

Zlaté Moravce

305/5

C

674

990

Zastavaná plocha a nádvorie

Skýcov

Skýcov

Zlaté Moravce

 

v rozsahu geometrického plánu na zameranie vecného bremena č. 8/2021 zo dňa 14.01.2022, vyhotoviteľ Peter Haspra GEODETICKÉ PRÁCE, Mlynská 34, 951 93 Topoľčianky.

Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka strpieť:

1. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rámci investičnej akcie „NA-NNK 7bj ul. Školská Skýcov“

2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

 

K bodu 7/ Žiadosť o zníženie, úľavu na dani za odvoz odpadu (Dušan Lukáč a Milan Bernát)

Uznesenie č. 261/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

- žiadosť Dušana Lukáča a Milana Bernáta o zníženie poplatku za komunálne odpady,

- žiadosť časti občanov na zmenu platenia (žetóny) poplatku za komunálny odpad,

 

n e s c h v a ľ u j e

- zníženie poplatku za komunálne odpady v roku 2022. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 v zmysle schválených dodatkov určuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny rok vo výške 27 € na osobu. Znížená sadzba je len pre osoby ZŤP so sprievodcom, ktorá sa žiadateľov netýka. Žetónový systém na množstevný zber pre fyzické osoby nie je schválený.

Prípadná zmena systému zberu a výška poplatku na nasledujúce obdobie bude prerokovávaná OZ v mesiaci december 2022. Pripomienky a návrhy treba predložiť v mesiaci november 2022.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

 

K bodu 8. Ďalšia prevádzka zberného miesta


Starosta informoval o výdavkoch na prevádzku zberného miesta v minulom roku a zvýšených nákladoch, ktoré očakávame v súvislosti so zvyšovaním cien. Riešením je zakúpenie kontajnera na veľkoobjemový odpad. Drobný stavebný odpad sa pred odvozom uloží na ploche zberného dvora, následne bude naložený bagrom a odvezený na skládku do Zlatých Moraviec.


Uznesenie č. 262/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

 

- nákup veľkokapacitného kontajnera na objemný odpad do výšky 6000,- €.

 

 


K bodu 9/ Kultúrno-spoločenský program na leto


Starosta obce informoval o zasadnutí komisie športu a kultúry, kde pripravili návrh na organizovanie podujatí počas tohtoročného leta

 

Uznesenie č. 263/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- uskutočnenie nasledovných kultúrno-spoločenských akcií v obci:

25.6. Guláš párty

16.7. Kaštieľske slávnosti

13.8. Skýcovské hody

20.8. Pochod Náučným partizánskym chodníkom

 

 

 

K bodu 10/ Informácie starostu obce


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e 

informácie starostu obce

- povinné zverejňovanie zmlúv od 1.4. do centrálneho registra zmlúv,

- zmena zákona o verejnom obstarávaní od 1.4.,

- výrub drevín je možný len v čase vegetačného pokoja od 1. októbra do konca februára,

- Ľ. Hirschovi končí zmluva v rámci projektu, predĺženie o 1 rok,

- na Úrade vlády SR znovu prebieha kontrola už skontrolovaných projektov – dotácie,

- SOZA – poplatky za kultúrne akcie v obci,

- TSK ruší autobusový spoj Partizánske – Levice v plnom rozsahu – list predsedovi NSK o nahradenie týchto spojov pre veľké časové odstupy,

- dotácia na pamätník SNP – doplnenie žiadosti,

- je hotová vodovodná prípojka na zberné miesto,

- je potrebná rekonštrukcia multifunkčného ihriska – nové nátery, časť sietí a pod.,

- informácia o úprave vlastníckych vzťahov v Združení urbárnikov,

- môžeme zakúpiť vyfrézovaný asfalt od správy ciest,

- aktuálny finančný stav obce,

- rozšírenie kapacity MŠ – predpokladaný nárast počtu detí,

- ponuka na výmenu verejného osvetlenia za úspornejšie – LED,

- pozvanie na pietnu spomienku pri príležitosti 77. výročia vypálenia obce,

- v najbližšom čase plánujeme veľké jarné upratovanie obce, premiéru divadelnej hry DS Hrušov, Country cross, stavanie mája, Deň matiek,

- projektovanie cyklotrasy od cintorína po Vápenice pozdĺž hlavnej cesty.

 

 

K bodu 11. Záver

 


V rámci diskusie poslankyňa OZ Jarmila Minárová upozornila na potrebu údržby v dome smútku – obradná miestnosť – od ohrievačov očernené steny, WC – odpadaná omietka.

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 20.25 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 


Zapísala: Mária Danišová

 

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

 

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák

Pavol Drienovský

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.