Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy

Dátum: 18.01.2022
Autor: EWORKS.sk
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy

OBEC SKÝCOV

 


zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky


Materskej školy, Školská 299/11, Skýcov

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa par. 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

 

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie MŠ 

 

Požadované doklady potrebné predložiť do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o
 • duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy na funkčné obdobie
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
 • osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ - neotvárať“, najneskôr do 04. 02. 2022 do 12.00 hod. na adresu:

 

Obecný úrad Skýcov

Školská 294/2

951 85 Skýcov

 

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Obálku je potrebné označiť "Výberové konanie MŠ - neotvárať."

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

V Skýcove dňa 20.01.2022

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.