Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam pre občanov – daňové priznania

Dátum: 21.12.2017
Autor: EWORKS.sk
Oznam pre občanov – daňové priznania

Oznam pre občanov – daňové priznania

Vážení spoluobčania,

Oznamujeme Vám, že do 31. januára 2018 sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti tí daňovníci (vlastník nehnuteľnosti,  nájomca, ale aj užívateľ), ktorí v roku 2017 nadobudli, predali, alebo nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Táto povinnosť sa týka aj tých daňovníkovktorí nemajú priznané drobné stavby postavené aj za predchádzajúce roky.

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.


  Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení:

  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,

  b) záhrady,

  c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

  d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

  e) stavebné pozemky.

 •  

  Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto členení:

  a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

  b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

  c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

  d) samostatne stojace garáže,

  e) stavby hromadných garáží,

  f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

  g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

  h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

  i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

  Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

  a) spojenie pevným základom,

  b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

  c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

  d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

  e) umiestnenie pod zemou.

  Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží.


  Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to : prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

  Daňou zo stavieb sa nezdaňujú všetky stavby, ktoré sú stavbami podľa stavebného zákona. Nezdaňujú sa napríklad niektoré líniové stavby, inžinierske stavby, rôzne panelové cesty, vybetónované spevnené plochy na skladovanie, spevnené odstavné plochy, silážne jamy, bazény, komíny a podobne, pretože nemajú podlažie.

  Pokiaľ nenastali žiadne zmeny daňovník nemusí podávať nové daňové priznanie. Správca dane vyrubí rozhodnutie za miestne dane a poplatky, ktoré je daňovník povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia.

  V Skýcove dňa 21.12.2017

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.