Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 09.12.2022
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v utorok dňa 13. decembra 2022 o 18.30 hod. 

  vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Správa nezávislého audítora za rok 2021, správa z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
 5. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022
 6. Rozbor hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok 2022
 7. Úprava rozpočtu na rok 2022
 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach škôl a školských zariadení ZŠ Skýcov
 9. Delegovanie zástupcov do Rady ZŠ a MŠ Skýcov
 10. Dodatok č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
 11. Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 2/2022 – o výške príspevku na nákup potravín, úhradu režijných nákladov a podmienkach úhrady v školskej jedálni
 12. Informácie starostu obce
 13. Záver

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.