Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh VZN č. 2/2023 o určení spádovej materskej školy

Dátum: 15.05.2023
Autor: Obec Skýcov
Návrh VZN č. 2/2023 o určení spádovej materskej školy

Návrh VZN č. 2/2023 o určení spádovej materskej školy

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 8a zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §59a ods.1 zákona č.245/2008 Z . z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov

č. 2/2023

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

  1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje spádová oblasť materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov.
  2. Toto VZN sa vzťahuje na materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov - Materská škola Skýcov, ul. Školská 299/11,  951 85  Skýcov.

Článok 2

Určenie spádovej materskej školy

 

  1. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území Obce Skýcov , ktoré  plnia povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skýcov.

Materská škola Skýcov, ul. Školská 299/11, 951 85, Skýcov.

  1. Riaditeľ spádovej materskej školy uvedenej v 1 je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobyt v Obci Skýcov.
  2. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca dieťaťa nevyberie pre dieťa inú materskú školu.
  3. Pre dieťa , ktoré dosiahlo päť rokov do 31.augusta , ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Článok 3

Záverečné ustanovenia

 

  1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia alebo dodatkom k pôvodnému nariadeniu.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Skýcov dňa .............................uznesením .............................
  3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

                                                                                                          Mgr. Tomáš Kolembus

                                                                                                            starosta obce Skýcov

 

Návrh VZN vyvesený dňa :

Návrh VZN zvesený dňa :

VZN schválené dňa :

VZN účinné dňom :

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.