Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Skýcov

GALÉRIA SÚBOR
Dátum: 27.05.2024
Autor: Obec Skýcov
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Skýcov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Skýcov

OBEC SKÝCOV

      v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa

 

Základnej školy, Školská 299/11, Skýcov

s predpokladaným nástupom 1. októbra 2024

 

Požadované predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaM SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie ZŠ,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na  výkon funkcie riaditeľa školy,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Písomnú žiadosť a zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 14. 06. 2024 do 12.00 hod. na adresu:

 

        Obecný úrad Skýcov

        Školská 294/2 

        951 85 Skýcov

 

    Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ – neotvárať“

 

    Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a  predložené materiály im budú vrátené späť.

                                                  

                

V Skýcove 27.05.2024                                                                                                

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

                                                                                                                          

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výberové konanie Veľkosť: 346.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2024