Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2019 Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 6.9.2019
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty -2 až -4 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 1 až -1 °C a denné maximá 1 až 3 °C.

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 6.9.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 12 September 2019 13:05

 

Zápisnica

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 6. septembra 2019.

__________________________________________________________________________

 

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková,

 

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

Doc.Ing.Milan Belica, PhD – predseda NSK (prítomný počas bodu 1.-3.)

Mgr. Veronika Lukáčová, občianka (prítomná počas bodu 10.)

p. Raček konateľ stavebnej firmy (prítomný počas bodu 13.)

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Privítanie čestného občana obce Skýcov – predsedu NSK Milana Belicu

4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

5. Výročná správa Obce Skýcov za rok 2018 (spojená individuálna aj konsolidovaná)

6. Správy nezávislého audítora za rok 2018 - správa z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

7. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2019

8. Územný plán obce Skýcov – zmeny a doplnky č. 3

9. Predaj obecného majetku – Ján Pauček

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Veronika Lukáčová a Michal Hudec

11. Žiadosť o zrušenie prenájmu priestoru na podnikanie (novinový stánok) Katarína Gábrišová

12. Žiadosť o odstránenie ihličnatých stromov (družstevná bytovka)

13. Financovanie investičných akcií obce

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia


Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice


Overovatelia zápisnice: Peter Michalisko, Pavol Drienovský

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

 

Poslanec Ing. Ľubomír Hosťovecký predložil návrh na doplnenie programu – umiestniť tabule zákaz vstupu so psom na detské ihrisko.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

 

program rokovania.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Schválený program rokovania :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Privítanie čestného občana obce Skýcov – predsedu NSK Milana Belicu

4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

5. Výročná správa Obce Skýcov za rok 2018 (spojená individuálna aj konsolidovaná)

6. Správy nezávislého audítora za rok 2018 - správa z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

7. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2019

8. Územný plán obce Skýcov – zmeny a doplnky č. 3

9. Predaj obecného majetku – Ján Pauček

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Veronika Lukáčová a Michal Hudec

11. Žiadosť o zrušenie prenájmu priestoru na podnikanie (novinový stánok) Katarína Gábrišová

12. Žiadosť o odstránenie ihličnatých stromov (družstevná bytovka)

13. Financovanie investičných akcií obce

14. Umiestniť tabule zákaz vodenia psov na detské ihrisko

15. Informácie starostu obce

16. Záver

 

 

 

K bodu 3. Privítanie čestného občana obce Skýcov – predsedu NSK Milana Belicu

Starosta obce privítal na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, čestného občana obce Skýcov p. Milana Belicu, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a poďakoval mu za dlhoročnú podporu a dobrú spoluprácu s obcou. Pán Belica sa podpísal do pamätnej knihy obce Skýcov a zároveň sa poďakoval poslancom za udelenie čestného občianstva, ktoré si vysoko váži a je zaň veľmi vďačný.

 

 

K bodu 4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 59/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva.


K bodu 5. Výročná správa Obce Skýcov za rok 2018 (spojená individuálna aj konsolidovaná)

Uznesenie č. 60/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) b e r i e n a  v e d o m i e

- spojenú individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu Obce Skýcov za rok 2018

 

b) s c h v a ľ u j e

- spojenú individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu Obce Skýcov za rok 2018 bez výhrad. Spojená individuálna aj konsolidovaná výročná správa je prílohou č.1 k zápisnici.


Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Správy nezávislého audítora za rok 2018 – správa z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

 

Uznesenie č. 61/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a v e d o m i e

- správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018

- správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Skýcov z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018

Správy sú prílohou č. 2 a č. 3 k zápisnici.


K bodu 7. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2019

Uznesenie č. 62/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) b e r i e n a v e d o m i e

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok a 1. polrok 2019

 

b) k o n š t a t u j e , ž e

- príjmy obce spolu so ZŠ za 1. štvrťrok 2019 dosiahli výšku 179 087,51 €, čo predstavuje 28,64 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky obce spolu so ZŠ za 1. štvrťrok 2019 dosiahli výšku 122 219,07 €, čo predstavuje 19,55 %-né plnenie rozpočtu

- príjmy obce spolu so ZŠ za 1. polrok 2019 dosiahli výšku 335 461,88 €, čo predstavuje 50,42 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky obce spolu so ZŠ za 1. polrok 2019 dosiahli výšku 290 661,26 €, čo predstavuje 43,69 %-né plnenie rozpočtu

 

c) s ch v a ľ u j e

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok a 1. polrok 2019. Rozbory hospodárenia sú prílohou č. 4 a č. 5 k zápisnici.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Územný plán obce Skýcov – zmeny a doplnky č. 3

Uznesenie č. 63/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

ÚPN obce Skýcov - zmeny a doplnky č.3 / Rozvojová plocha č. 4 - zmiešané územie

Hlavná funkcia: bývanie a občianska vybavenosť

(Rozvojová plocha č. 4 v zmysle ÚPN-O Skýcov)

 

Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

 

vypracovanie:

 

ÚPN obce Skýcov - zmeny a doplnky č. 3/ Rozvojová plocha č. 4 - rodinné domy a občianska vybavenosť

(Rozvojová plocha č. 4 v zmysle ÚPN-O Skýcov)

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Predaj obecného majetku – Ján Pauček

Uznesenie č. 64/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

s c h v a ľ u j e

predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov

 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č.57/2019 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., Kamenná č. 850/15, 951 97 Žitavany, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 27.5.2019 pod č. 276/2019 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 1842/305 zastavané plochy o výmere 39 m2, ktorá vznikla odčlenením z parc.č. 1842/140 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 do výlučného vlastníctva

Jánovi Paučekovi, nar. 16.05.1942 bytom Skýcov, ul. M.R.Štefánika 385/11

 

za cenu 1 € v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že pozemok je priľahlou časťou k nehnuteľnosti užívanej Jánom Paučekom, bytom Skýcov, M.R.Štefánika 385/11.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Veronika Lukáčová a Michal Hudec

Uznesenie č. 65/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- žiadosti o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo 1353, o výmere 51 m2 , druh pozemku orná pôda, na LV č. 1164, - Mgr. Veronika Lukáčová a Michal Hudec

 

o d p o r ú č a

- komisii OZ uskutočniť tvaro-miestnu obhliadku daného pozemku, a posúdiť možnosť predaja pozemku

 

 

K bodu 11. Žiadosť o zrušenie prenájmu priestoru na podnikanie (novinový stánok) Katarína Gábrišová

Uznesenie č. 66/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- žiadosť Kataríny Gábrišovej o zrušenie prenájmu priestoru na podnikanie - novinový stánok o ploche 4,5 m2 na parc.č. 232 v k.ú. Skýcov v zákonom stanovej lehote

 

o d p o r ú č a  starostovi obce

- rokovať s majiteľkou o ďalšom využití stánku

 

K bodu 12. Žiadosť o odstránenie ihličnatých stromov (družstevná bytovka)

Uznesenie č. 67/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- žiadosť obyvateľov bytovky o odstránenie ihličnatých stromov pred bytovkou na ul. Družstevná 313/9, nakoľko sú svojou výškou nebezpečné a môže dôjsť k poškodeniu majetku

 

s c h v a ľ u j e

- výrub a odstránenie ihličnatých stromov pred družstevnou bytovkou mimo vegetačného obdobia a spílené stromy využiť v prospech obce

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 13. Financovanie investičných akcií obce

Uznesenie č. 68/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- informácie starostu obce ohľadom financovania investičných akcií obce

 

s c h v a ľ u j e

- prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 100.000,- eur, poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom _ Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

- že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14. Umiestniť tabule zákaz vodenia psov na detské ihrisko

Uznesenie č. 69/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- požiadavku poslanca Ing. Ľubomíra Hosťoveckého na umiestnenie tabule prísny zákaz vodenia psov na detské ihrisko

- požiadavku p. Jarmily Minárovej, osadiť takéto tabule aj do cintorínov a pri kostol

 

s c h v a ľ u j e

- umiestniť 4 ks tabúľ „zákaz vstupu so psom“ – na detské ihrisko, do nového aj starého cintorína, a pri kostole

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 15. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 70/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a v e d o m i e informácie starostu obce :

- ohľadom poskytnutia dotácií z NSK :

a) na podporu športu sme dostali 1.100,- € , z ktorých sme zakúpili detský kolotoč na ihrisko

b) na podporu kultúry „Skýcovské hody“ sme dostali 700,- € , z ktorých sme platili za hudobné vystúpenie Dychovej hudbe Skýcovanka 300,- € a skupine Elixír 600,- €

c) na podporu rozvoja cestovného ruchu 1.000,- €, na propagačné materiály - magnetky, šálky, pohľadnice, kľúčenky, retromagnetky

- že prebehlo asfaltovanie ciest tzv. sypaným asfaltom - výtlkov na ul. Družstevná, Športová a Pod Vŕškami

- o projekte rekonštrukcie elektrických rozvodov v Základnej škole Skýcov (mimo Materskej školy), ktorý chceme riešiť cez havarijnú situáciu

- o výberovom konaní a zvolení novej riaditeľky ZŠ Skýcov – PaedDr. Magdaléna Slezáková, s nástupom od 1.10.2019

- o zakúpení novej umývačky riadu do Školskej jedálne pri MŠ Skýcov

- o schválení dotácie vo výške 50.000,- € na komunálnu techniku (traktor)

- o prijatých žiadostiach na obecné byty a zvážení výstavby novej bytovky – vyhodnotiť na najbližšom zasadnutí OZ

- IBV 3 rodinné domy – inžinierske siete - elektrina

- o prevode pozemkov SPF – 3 parcely na obec na ul. Pod Vŕškami

- o  projekte na výstavbu rozhľadne, čaká sa na vyhodnotenie z úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu

- o poskytovaní obedov zadarmo v školskej jedálni pre 40 žiakov ZŠ

- o cenovej ponuke na rekonštrukciu pamätníka 1. a 2. svetovej vojny pod kostolom vo výške 19.000,- €

- o tvaro-miestnej obhliadke pri nehnuteľnosti Andreja Pätoprstého, ktorý chce riešiť cestu k ČOV – nový vjazd

- o prebiehajúcej rekonštrukcii kanalizačného potrubia na ul. Za Humnami, na ktorú sme získali dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorá bude ukončená asfaltovaním danej komunikácie, zúčtovanie musí prebehnúť do konca novembra 2019

- o našej žiadosti do Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra, aby bola prevedená aj rekonštrukcia vodovodného potrubia počas rekonštrukcie kanalizácie, z dôvodu veľkej poruchovosti na ul. Za Humnami

 

K bodu 16. Záver

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 21.00 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce Skýcov

 

 

Overovatelia:

 

Peter Michalisko

 

Pavol Drienovský

 

Posledná úprava Štvrtok, 05 December 2019 14:33
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Mikuláš_201...
Image Detail