Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 12.12.2023
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 15. decembra 2023 o 18.00 hod. 

  vo veľkej zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Správa nezávislého audítora za rok 2022, správa z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
 5. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023
 6. Rozbor hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok 2023
 7. Úprava rozpočtu na rok 2023
 8. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Skýcov
 9. Dodatok č. 3 k VZN Obce Skýcov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 10. VZN Obce Skýcov č. 3/2023 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ Skýcov
 11. VZN Obce Skýcov č. 4/2023 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku Obce Skýcov - DREVOSKY spol. s.r.o. Skýcov
 13. Žiadosť o finančnú podporu pre hrad Hrušov - LEUSTACH o.z. Nitra
 14. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Skýcov – L.A.M.A. GROUP s.r.o. Skýcov
 15. Informácie starostu obce
 16. Záver

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.