Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 22.02.2024
Autor: Obec Skýcov
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 22.2.2024

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Skýcov, ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 21.2.2024 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona – 2 kusy orech kráľovský (Juglans regia),  rastúcich na súkromnom pozemku parc. č. 1842/161, druh pozemku záhrada v k. ú. Skýcov.

Lehota na doručenie písomného  potvrdenia  záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Skýcove, Školská 294/2 počas úradných hodín.