Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 01.03.2024
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 06. marca 2024 o 18.00 hod. 

  v kancelárii starostu obce.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Skýcov
 5. Žiadosť K.Lukáča o odpredaj časti pozemku obce
 6. Žiadosť Bc. K.Michňovej o odkúpenie/zámenu pozemku vo vlastníctve obce
 7. Zmluva o dielo – Rekonštrukcia budovy obecného úradu
 8. Návrh na vyradenie opotrebovaného majetku v Školskej jedálni MŠ Skýcov
 9. Návrh na schválenie finančného príspevku pre Leustach o.z. Nitra
 10. Cintorín – urnový háj, vybudovanie nových hrobových miest
 11. Informácie starostu obce
 12. Záver

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.